पुराण विषय अनुक्रमणिका

PURAANIC SUBJECT INDEX

HOME           LIST OF PURANA TEXTS   List of Supportive Texts   Chapter no. Variation

 

 

सहायक ग्रन्थ सूची

*अथर्ववेद (सायण भाष्य सहित, विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थानम्, होशियारपुर)

देवनागरी यूनिकोड प्रति

*आपस्तम्ब श्रौत सूत्र (मुन्शीराम मनोहरलाल, दिल्ली)

Devanagari Unicode copy

देवनागरी युनिकोड प्रति, प्रसंस्कृत

 

*आर्षेय कल्प (माशक विरचित कल्प सूत्र),

Devanagari Unicode copy

देवनागरी युनिकोड प्रति, प्रसंस्कृत

 

*आश्वलायन गृह्य सूत्र(आनन्दाश्रम, पुणे)

Devanagari Unicode font copy

*आश्वलायन श्रौत सूत्र (देवत्रात भाष्य, विश्वेश्वरानन्द विश्वबन्धु भारत-भारती एवं संस्कृत अनुशीलन संस्थान, पञ्जाब विश्वविद्यालय, होशियारपुर)

Devanagari Unicode copy

देवनागरी युनिकोड प्रति, प्रसंस्कृत

*उणादिकोषः (वैदिक पुस्तकालय, अजमेर)

*उणादिसूत्र (भोज वृत्ति, संपादक टी.आर. चिंतामणि) (नवरंग, नई दिल्ली)

*उपनिषत्संग्रहः (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली)

*ऊहगानम् , ऊह्यगानम् (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी)

हगानम सूची

देवनागरी यूनिकोड प्रति

 

*ऋग्वेद, सायण भाष्य सहितम् (वैदिक संशोधन मंडल, पुणे)

देवनागरी यूनिकोड प्रति

*ऐतरेय आरण्यकम् (सायण भाष्य सहितम्, आनन्दाश्रम, पुणे)

*ऐतरेय ब्राह्मणम् (सायण भाष्य सहितम्) (आनन्दाश्रम, पुणे)

Devanagari Unicode copy

देवनागरी युनिकोड प्रति, प्रसंस्कृत

 

*ऐतरेय ब्राह्मणम् (हिन्दी अनुवाद सहित, अनुवादक डा. सुधाकर मालवीयः)(तारा प्रिंटिंग वर्क्स, वाराणसी)

*काठक संहिता (स्वाध्याय मंडल, पारडी)

*काशकृत्स्न धातु व्याख्यानम्(संपादक श्री युधिष्ठिर मीमांसक) (भारतीय प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्, अजमेर)(डिजिटल लाईब्रेरी आंफ इंडिया में उपलब्ध)

*कौशिक सूत्र

Devanagari Unicode font copy

*कौशिक पद्धति

Devanagari Unicode font copy

 

*गोपथ ब्राह्मणम् (हिन्दी अनुवाद सहित) (सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली)

Devanagari Unicode copy

देवनागरी युनिकोड प्रति, प्रसंस्कृत

 

*प्राकृत (ग्रामगेय, आरण्यगेय) गानम्

साम सूची

देवनागरी यूनिकोड प्रति

 

*जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मणम्(केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपति)

*जैमिनीय ब्राह्मणम् (मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली)

Devanagari Unicode copy

देवनागरी युनिकोड प्रति, प्रसंस्कृत

 

*ताण्ड्य ब्राह्मणम् / पंचविंश ब्राह्मण(चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली)

Devanagari Unicode copy

देवनागरी युनिकोड प्रति, प्रसंस्कृत

 

*तैत्तिरीय आरण्यकम् (सायण भाष्य सहित) (आनन्दाश्रम, पुणे)

Devanagari Unicode font copy

*तैत्तिरीय ब्राह्मणम् (सायण भाष्य सहित) (आनन्दाश्रम, पुणे)

Devanagari Unicode copy

देवनागरी युनिकोड प्रति, प्रसंस्कृत

*तैत्तिरीय संहिता (सायण भाष्य सहित) (आनन्दाश्रम, पुणे)

Devanagari Unicode copy

देवनागरी युनिकोड प्रति, प्रसंस्कृत

 

*निरुक्त (यास्क विरचित)

Devanagari Unicode copy

*पारस्कर गृह्य सूत्र

*पैप्पलाद संहिता (आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, 455, खारी बावली, दिल्ली)

*बौधायन गृह्य सूत्र

*बौधायन श्रौत सूत्र (मुन्शीराम मनोहरलाल, दिल्ली)

Devanagari Unicode copy

देवनागरी युनिकोड प्रति, प्रसंस्कृत

 

*ब्राह्मणोद्धार कोषः (विश्वेश्वरानन्द संस्थानम्, होशियारपुरम्)

*मैत्रायणी संहिता (स्वाध्याय मंडल, पारडी)

*वाजसनेयि संहिता

Devanagari Unicode copy

देवनागरी युनिकोड प्रति, प्रसंस्कृत

 

*वैदिक निघण्टु(वैदिक पुस्तकालय, अजमेर)

*वैदिक निघण्टु (ले. जी.एन. भट)(मंगलोर विश्वविद्यालय)

*वैदिक पदानुक्रम कोषः ( विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर)

*शतपथ ब्राह्मणम् (सायण भाष्य सहितम्)(ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली)

Devanagari Unicode copy

देवनागरी युनिकोड प्रति, प्रसंस्कृत

 

*शब्दकल्पद्रुम ( नाग प्रकाशक, दिल्ली)

*शांखायन ब्राह्मणम् /कौशीतकि ब्राह्मणम्

Devanagari Unicode copy

देवनागरी युनिकोड प्रति, प्रसंस्कृत

 

*शांखायन श्रौत सूत्रम्

Devanagari Unicode copy

देवनागरी युनिकोड प्रति, प्रसंस्कृत

*षड्विंश ब्राह्मणम् (केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठम्, तिरुपतिः)

*संस्कृत इंग्लिश कोशः(वामन शिवराम आप्टे,

*संस्कृत वोर्टबुक (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली)